Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; in casu MijnHuilbaby.nl
– Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
– Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
– Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
– Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
– Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
– Dag: kalenderdag;
– Product: eBooks en andere digitale bestanden van de reguliere uitgevers.
– Diensten: het ter beschikbaar stellen van digitale bestanden voor de consument.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

MijnHuilbaby.nl
E-mailadres: info@mijnhuilbaby.nl


Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
3. Algemene voorwaarden kunnen door MijnHuilbaby.nl, te allen tijde gewijzigd worden.


Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; gezien de aard van de producten zijn digitale bestanden niet onderhevig aan het herroepingsrecht.
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;


Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Dit gaat op de in artikel 8 gestelde wijze.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
– het mailadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
– de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;


Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

eBooks en eventuele andere digitale bestanden vallen gezien hun aard buiten het herroepingsrecht, aangezien deze niet geretourneerd kunnen worden. Met het aanvaarden van de voorwaarden stemt de consument in dat digitale bestanden die door de consument worden gekocht, geleverd worden voordat de wettelijke bedenktijd is verstreken. Ook erkent hij/zij dat voor deze diensten geen wettelijke bedenktijd is.
Aanschaf van het paperback boek verloopt via boekenbestellen.nl waar hun eigen Algemene Voorwaarden van kracht zijn.


Artikel 7 – De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 8 – Levering en uitvoering

Het eBook dat verkocht wordt op MijnHuilbaby.nl wordt geleverd door MijnHuilbaby.nl. MijnHuilbaby.nl regelt de afhandeling van de bestelling, de betaling en de levering. Een levering kan niet ongedaan gemaakt worden.
Aanschaf en levering van het paperback boek verloopt via boekenbestellen.nl. Hier zijn hun eigen Algemene Voorwaarden van kracht.


Artikel 9 – Persoonsgegevens en privacy

Persoonlijke gegevens die in verband met de aanschaf van het eBook op MijnHuilbaby.nl worden ingevoerd en eventueel gekoppeld worden met een account, worden bewaard op de server van MijnHuilbaby.nl. MijnHuilbaby.nl behoudt zich het recht voor u ooit nog per e-mail te benaderen. Aanschaf van het paperback boek verloopt via boekenbestellen.nl waar hun eigen Algemene Voorwaarden van kracht zijn.


Artikel 10 – Betaling

1. Levering geschiedt gelijk na betaling, behoudens overmacht (haperende systemen en software incluis) en via de in artikel 8 gestelde wijze.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte aanschafkosten, zijnde €9,99 inclusief BTW voor het eBook en zijnde €19,99 inclusief BTW voor het paperback boek alsnog in rekening te brengen.
4. Voor eBooks is geen achterafbetaling mogelijk. Ook is het niet mogelijk om eBooks te ruilen of te annuleren na betaling. Aanschaf van het paperback boek verloopt via boekenbestellen.nl waar hun eigen Algemene Voorwaarden van kracht zijn.